สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ไทยศิริ เวทไว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ไทยศิริ เวทไว เป็นอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหลักสูตรด้านวิศวกรรมการเงิน

ดร.ไทยศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระดับคะแนนสูงสุดจากคณะวิศวกรรมการศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในปีเดียวกันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดร.ไทยศิริ ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการวิจัยดำเนินงานจาก Georgia Institute of Technology และระดับปริญญาโทสาขาสถิติกับระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยดำเนินงานจาก University of California, Berkeley

ดร.ไทยศิริ เป็นนักวิจัยที่ MSCI Barra และ Barclays Global Investors ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนมาเป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ไทยศิริ ได้รับเชิญให้ไปสอนที่ Nanyang Technological University ที่ประเทศสิงคโปร์มานานกว่า 10 ปีจนถึงปัจจุบัน และเคยได้รับเชิญให้เป็นนักวิชาการอาวุโสที่ National University of Singapore ดร.ไทยศิริ ได้รับทุนวิจัยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

งานวิจัยในปัจจุบันของ ดร.ไทยศิริ เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบจำลองทางการเงินที่นำมาช่วยตัดสินใจด้านการจัดการการลงทุนและการพิจารณาสินเชื่อที่ควบคู่กับการเรียนรู้ที่ตอบสนองแบบทันทีกับข้อมูลที่เข้ามา รวมถึงการสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดนโยบายของภาครัฐ เช่น นโยบายเพื่อการลดการลุกลามของวิกฤตการณ์ทางการเงินและนโยบายเพื่อการสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs

Expertise :
Econometrics
Finance