สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พิม มโนพิโมกษ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดร. พิม มโนพิโมกษ์ เป็นนักวิจัยชำนาญการที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ แห่งธนาคารประเทศไทย โดยมีความเชี่ยวชาญในสาขาเศรษฐศาสตร์มหภาค และ เศรษฐมิติ ดร. พิมมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ เช่น Journal of Money, Credit and Banking และหนังสือ State-Space Models: Applications in Economics and Finance

ดร. พิม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนวิจัย Henry T. Buechel Memorial Fellowship และ Grover and Creta Ensley Fellowship in Economic Policy หลังจากสำเร็จการศึกษา ดร. พิมได้รับการคัดเลือกเป็น Assistant Professor of Economics และ Oswald Scholar ที่ University of Kansas และได้รับเชิญเป็น Visiting Scholar ที่ธนาคารกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ฮ่องกง เพื่อทำงานวิจัยด้านเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน ในด้านการสอน ดร. พิม สอนวิชาเศรษฐศาสตร์หลายวิชาที่ University of Kansas, the University of Washington, Columbia University, the University of California at San Diego และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expertise :
Macroeconomics
Econometrics
Monetary economics