สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พิม มโนพิโมกษ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดร. พิม มโนพิโมกษ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีความเชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงิน เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐมิติประยุกต์

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดร. พิม เป็นอาจารย์ประจำที่คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ University of Kansas และได้รับเชิญเป็น Visiting Scholar ที่ Federal Reserve Bank of Dallas, Federal Reserve Bank of Kansas และ Hong Kong Institute of Monetary Research เพื่อทำงานวิจัยด้านนโยบายการเงิน ปัจจุบัน ดร. พิมเป็น Research Fellow ที่ Centre for Applied Macroeconomic Analysis (CAMA) ของมหาวิทยาลัย Australian National University และเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. พิมมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เช่น Journal of Money, Credit and Banking, Macroeconomic Dynamics และ Economic Modeling และมีงานวิจัยตีพิมพ์ในหนังสือหลายเล่ม

ดร. พิม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Washington ปริญญาโทด้าน Financial Engineering จาก Columbia University และปริญญาตรีด้าน Computer Science จาก University of California, San Diego

Expertise :
Macroeconomics
Econometrics
Monetary economics