สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นฎา วะสี
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดร. นฎา มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านตลาดแรงงาน เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การพัฒนาแบบจำลองเชิงโครงสร้าง (structural model) และแบบจำลองสำหรับตัวแปรตามที่เป็นทางเลือก (discrete choice model)

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์  ดร.นฎา เป็นอาจารย์ประจำที่ University of Michigan และก่อนหน้านั้นเคยเป็นนักวิจัยที่ University of New South Wales และ University of Technology Sydney  ดร. นฎา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of California, San Diego ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

สามารถอ่านงานวิจัยของ ดร. นฎา ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เพิ่มเติมได้ที่
google scholar: http://scholar.google.co.th/citations?user=cKgc-24AAAAJ&hl=en 
personal webpage: https://sites.google.com/site/nadawasi/home

ปัจจุบัน ดร.นฎา เป็นผู้ร่วมจัดประชุมวิชาการประจำปี Asian Workshop on Econometrics and Health Economics ร่วมกับนักวิชาการจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย-แปซิฟิก

Expertise :
Econometrics
Environmental economics
Labor economics