สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นฎา วะสี
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดร. นฎา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of California, San Diego ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ก่อนที่จะมาร่วมงานกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์  ดร.นฎา เป็นอาจารย์ที่ Institute for Social Research, University of Michigan  นอกจากนี้ ดร.นฎา ยังเคยเป็นนักวิจัยที่ University of New South Wales และ University of Technology Sydney  ดร. นฎา มีความถนัดในงานวิจัยเชิง Applied microeconomics และ Econometrics  ซึ่งเป็นการใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกับเครื่องมือทางสถิติเพื่อเข้าใจการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจนั้นๆ เช่น การวิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลต่อการตัดสินใจทำงาน ออมเงิน และเกษียณอายุของแรงงานตลอดช่วงชีวิต  การไปรับการรักษาสุขภาพ  รวมถึงการพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐมิติเพื่ออธิบายการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค (discrete choice model)  ดร. นฎา มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เช่น Journal of Applied Econometrics, Economic Journal, Energy Economics, Labour Economics และ Marketing Science ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยได้ที่ http://scholar.google.co.th/citations?user=cKgc-24AAAAJ&hl=en และดูรายละเอียดเกี่ยวกับ program discrete choice models และ Stata record linkage ได้ที่ https://sites.google.com/site/nadawasi/home

Expertise :
Econometrics
Environmental economics
Labor economics