สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ฐิติ ทศบวร
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดร. ฐิติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำงานวิจัยเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และมีความสนใจด้านการออกแบบนโยบาย ทฤษฎีเครือข่าย และการเขียนแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์

ปัจจุบัน เป็นนักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ก่อนมาร่วมงานกับสถาบันวิจัยฯ ดร.ฐิติ มีประสบการณ์ทำงานในฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย และทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
Economic theory
International trade
Macroeconomics


N/A