สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วราพงศ์ วงศ์วัชรา
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร. วราพงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทและเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ด้วยทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากมูลนิธิเคมบริดจ์ไทยร่วมกับ Cambridge Overseas Trust และ Shell Centenary Fund

ดร. วราพงศ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐมิติและการพยากรณ์ โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อาทิ Journal of Empirical Finance และเป็นส่วนหนึ่งในกองบรรณาธิการของ Journal of Asset Management

ปัจจุบัน ดร. วราพงศ์ มีหน้าที่บริหารทีมเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และศึกษาประเด็นเชิงนโยบาย รวมทั้งการประเมินภาวะการเงินของไทย เพื่อเสนอให้ กนง. พิจารณาในการตัดสินนโยบายการเงิน

ก่อนร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ดร. วราพงศ์ เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

Expertise :
Econometrics
Finance
Monetary economics