สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สุพริศร์ สุวรรณิก
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สุพริศร์ สุวรรณิก ปัจจุบันเป็นนักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในด้านประสบการณ์ทำงาน เคยมีประสบการณ์การทำงานทั้งในด้านนโยบายการเงิน ด้านตลาดการเงินใน ธปท. งานด้านบริหารการเงินในธนาคารพาณิชย์ และงานด้านวิชาการในสถาบันวิจัยต่างประเทศ ซึ่งก่อนที่จะกลับมาปฏิบัติงานที่ ธปท. ในปี 2559 เคยได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) ของศาสตราจารย์ Robert M. Townsend แห่ง Massachusetts Institute of Technology (MIT) และศาสตราจารย์ Miles S. Kimball แห่ง University of Michigan, Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกา

สุพริศร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Economics) เอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics) จาก University of Michigan, Ann Arbor ภายใต้ทุนการศึกษาจาก ธปท. พร้อมด้วยปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์ เอกนโยบายและการจัดการสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรีด้านการธนาคารและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
International finance
Macroeconomics
Finance

N/A