สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ทศพล อภัยทาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2552 โดยทำงานให้กับสายตลาดการเงินและสายนโยบายการเงิน มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านเศรษฐกิจจริงในสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีความสนใจด้านนโยบายการเงิน และแบบจำลองเศรษฐกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาแบบจำลองและวิจัยเชิงเทคนิค สำนักเสถียรภาพการเงินและพัฒนาแบบจำลอง ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
Monetary economics
Macroeconomics