สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ทศพล อภัยทาน
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เข้าทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2552 โดยทำงานให้กับสายตลาดการเงินและสายนโยบายการเงิน ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านเศรษฐกิจจริงในสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีความสนใจด้านนโยบายการเงิน และแบบจำลองเศรษฐกิจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Monetary economics
Macroeconomics