สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับมหาบัณฑิตและในระดับดุษฎีบัณทิต  มีความสนใจและผลงานวิชาการทางด้านนโยบายการเงิน นโยบายรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน (Macro-prudential) ปัญหาฟองสบู่ในราคาสินทรัพย์ วิกฤตการณ์การเงิน และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย และผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อระบบเศรษฐกิจ ได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เช่น Economic Journal, National Institute Economic Review, Journal of Population Economics และเป็นผู้เขียนหนังสือครบรอบ 72 ปี ที่จัดทำโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ ดร. พงศ์ศักดิ์ เคยเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับ World Bank, Washington, D.C. ทางด้านวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย และเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่ ESRC Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation ดร. พงศ์ศักดิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ University of Warwick และปริญญาตรี (สาขาปริมาณวิเคราะห์) ที่คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Monetary economics