สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์
University of California, San Diego

ดร. กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ เป็นรองศาสตราจารย์ที่ University of California, San Diego (UCSD) โดยมีประสบการณ์และความสนใจด้าน การเงิน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและบทบาทของครัวเรือนและวิสาหกิจ กับการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงหนังสือเกี่ยวกับการเงินของครัวเรือน (ร่วมกับศาสตราจารย์ Robert Townsend ซึ่งตีพิมพ์โดย Cambridge University Press)  ดร. กฤษฎ์เลิศ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Chicago

Expertise :
Finance
Development economics