สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชินวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Artificial Intelligence (Distinction) จาก Imperial College London สหราชอาณาจักร และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การวิจัยด้าน Computer Vision และ Computer Graphics มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ Big Data และ Machine Learning สำหรับงาน Credit Scoring, Network Analysis, Time Series Prediction และ Text Mining

ปัจจุบันเป็นผู้วิเคราะห์อาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
N/A