สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 3 สาขาในด้านเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีภาษา จาก Carnegie Mellon University ปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก Stanford University สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกด้านวิทยาการสารสนเทศ จาก Pennsylvania State University สหรัฐอเมริกา โดยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีภาษา และการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายทางสังคม ก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ดร. พรรคธาดา มีประสบการณ์ในการทำงานเชิงนโยบายด้านการสนับสนุนนวัตกรรม ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
Econometrics