สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรดา ลิ้มเจริญรัตน์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโทสาขา Macroeconomic Policy and Financial Markets จาก Barcelona Graduate School of Economics ประเทศสเปน (ปัจจุบันลาศึกต่อ)

Expertise :
Finance