สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อธิภัทร มุทิตาเจริญ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. อธิภัทร มุทิตาเจริญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Rice University สหรัฐอเมริกา ก่อนการเป็นอาจารย์ ดร.อธิภัทร มีประสบการณ์ทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ประจำ Congressional Budget Office (CBO) สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 5 ปี มีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์นโยบายการคลัง และเคยดำรงตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

ดร.อธิภัทร มีความสนใจวิจัยทางด้านนโยบายการคลัง โดยงานวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับนโยบายภาษี การดำเนินกิจกรรมกึ่งการคลัง และความยั่งยืนทางการคลัง ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Public economics