สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อธิภัทร มุทิตาเจริญ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. อธิภัทร เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้านนโยบายการคลังและการพัฒนา งานวิจัยของดร. อธิภัทร ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เช่น ข้อมูลผู้เสียภาษี และข้อมูลหนี้ครัวเรือน ในการเข้าใจผลกระทบของนโยบายการคลังต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ที่ผ่านมา ดร. อธิภัทร มีผลงานวิจัยด้านนโยบายที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เช่น International Tax and Public Finance และ National Tax Journal งานวิจัยล่าสุดของ ดร. อธิภัทร มุ่งศึกษาผลกระทบของการลดหย่อนทางภาษี เช่น LTF RMF และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อพฤติกรรมการออมและลงทุนระยะยาวของคนไทย

ดร. อธิภัทรเคยเป็น Tax Economist ที่ Congressional Budget Office ประเทศสหรัฐฯ โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Rice University สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ดร.อธิภัทร ได้รับรางวัล Richard Musgrave Prize สำหรับงานวิจัยยอดเยี่ยมที่ตีพิมพ์ใน National Tax Journal ในปี 2558 และเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในปี 2560

Expertise :
Public economics