สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy

BOT Symposium 2016:
The Data Revolution: A New Paradigm for Economic Policy
15-16 กันยายน 2559
Centara Grand at Central World
กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (speech download-icon)(clip vdo-icon)
จากข้อความสู่ข้อมูล...มิติใหม่ของการวิเคราะห์การสื่อสารนโยบายการเงิน
ผู้เขียน พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (paper download-icon)(slides slide-icon)(clip vdo-icon)
วราพงศ์ วงศ์วัชรา ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ วิโรจน์ อรุณมานะกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon)
สันติธาร เสถียรไทย Credit Suisse (slides slide-icon)
สู่การบริหารจัดการความเสี่ยงภาคเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศ
ผู้เขียน โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (paper download-icon)(slides slide-icon)(clip vdo-icon)
ปรีสาร รักวาทิน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
จุฑาทอง จารุมิลินท สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
ผู้วิจารณ์ นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (slides slide-icon)
จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(slides slide-icon)
Perspectives: โอกาสและความท้าทายในยุคแห่งข้อมูล
พลังของข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงทำนาย
วิทยากร ธีรณี อจลากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
งานวิจัยเศรษฐศาสตร์ในยุคปฏิวัติข้อมูล
วิทยากร ธานี ชัยวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
ก้าวสู่โลกของการเปิดข้อมูล: ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำ
วิทยากร เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
ตลาดแรงงานไทย: มุมมองใหม่จากข้อมูลอินเทอร์เน็ต
ผู้เขียน เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (paper download-icon)(slides slide-icon)(clip vdo-icon)
วรประภา นาควัชระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปภัสสร แสวงสุขสันต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ พิริยะ ผลพิรุฬห์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (slides slide-icon)
อรรถกฤต เล็กศิวิไล Leibniz Universität Hannover (slides slide-icon)
บทบาทของการเงินต่อการค้าระหว่างประเทศในมุมมองจุลภาค
ผู้เขียน ทศพล อภัยทาน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (paper download-icon)(slides slide-icon)(clip vdo-icon)
ดวงดาว มหากิจศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ University of California, San Diego
ผู้วิจารณ์ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (slides slide-icon)
รักษ์ วรกิจโภคาทร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (slides slide-icon)
มองมาตรการภาครัฐและหนี้ครัวเรือนผ่านข้อมูลเครดิตบูโร
ผู้เขียน อธิภัทร มุทิตาเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (paper download-icon)(slides slide-icon)(clip vdo-icon)
โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
อัจจนา ล่ำซำ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ University of California, San Diego
ผู้วิจารณ์ สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon)
สักกะภพ พันธุ์ยานุกูล ธนาคารแห่งประเทศไทย (slides slide-icon)
ปาฐกถาพิเศษ: Global New Economy Needs New Data
โดย Andrew Sheng Distinguished Fellow, Asia Global Institute, The University of Hong Kong (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
เสวนา: มิติใหม่ของเศรษฐกิจไทยในยุคแห่งข้อมูล
ผู้เสวนา วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหาร
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
(slides slide-icon)(clip vdo-icon)
พรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
ธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
(slides slide-icon)
ผู้ดำเนินการเสวนา ชญาวดี ชัยอนันต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย