สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy
28 กันยายน 2563
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

สูจิบัตร (online)  (.pdf)

กำหนดการ
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 09:30 น. กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (speech download-icon) (clip)
ช่วงที่ 1 ประธาน  จิตเกษม พรประพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
09:30 – 10:30 น. เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความไม่แน่นอน: ปรับกระบวนทัพ รับความท้าทาย
ผู้เขียน พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon) (clip)
กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
พิม มโนพิโมกษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
อาชว์ ปวีณวัฒน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ชัยธัช จิโรภาส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ทศพล อภัยทาน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ สันติธาร เสถียรไทย บริษัท Sea Group (slides slide-icon)
10:30 – 11:30 น. ทำความเข้าใจพลวัตของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการศึกษาทักษะด้านดิจิทัลของครัวเรือนไทย
ผู้เขียน รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (paper download-icon) (slides slide-icon) (clip)
ผู้วิจารณ์ เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon)
ช่วงที่ 2 Perspectives I
11:30 – 11:45 น. เร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้วยพลังของมหาวิทยาลัยผ่านกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ธัญญานุภาพ อานันทนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (slides slide-icon) (clip)
Perspectives II
11:45 – 12:00 น. คุณค่าและมูลค่าของเมืองเดินได้
นิรมล เสรีสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon) (clip)
12:00 – 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Perspectives III
13:30 – 13:45 น. ความแตกต่างเชิงอุดมการณ์ของการพัฒนาระบบสวัสดิการในสังคมไทย และผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการอิสระ (slides slide-icon)(clip)
ช่วงที่ 3 ประธาน  กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
13:45 – 14:45 น. เหลียวหลัง แลหน้า อนาคตหนี้ครัวเรือนไทย
ผู้เขียน โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (slides slide-icon) (clip)
อัจจนา ล่ำซำ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ลัทธพร รัตนวรารักษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ณรงค์ฤทธิ์ อดุลย์ฐานานุศักดิ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปัณณธร ธนัพประภัศร์ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ บริษัท Siametrics Consulting จำกัด
ผู้วิจารณ์ สฤณี อาชวานันทกุล บริษัท ป่าสาละ จำกัด (slides slide-icon)
14:45 – 15:45 น. สามทศวรรษของปัญหาความเหลื่อมล้ำไทยและความท้าทายใหม่
ผู้เขียน นฎา วะสี สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (paper download-icon) (slides slide-icon) (clip)
ศุภนิจ ปิยะพรมดี University College London
เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู Universidad Carlos III de Madrid
พรพจ ปรปักษ์ขาม National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo
ผู้วิจารณ์ ธนสักก์ เจนมานะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (slides slide-icon)
15:45 – 17:15 น. เสวนา Restructuring the Thai Economy
ผู้เสวนา กมลพงศ์ สงวนตระกูล บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด (clip)
ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สุภกร บัวสาย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ผู้ดำเนินการเสวนา วิรไท สันติประภพ ธนาคารแห่งประเทศไทย