สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Credit Risk Database: Credit scoring models for Thai SMEs”

งานสัมมนาวิชาการเชิงสังเคราะห์ “โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ”
8 สิงหาคม 2559
ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-9.10 น. เปิดการสัมมนาโดย ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (speech download-icon) (clip vdo-icon)
9.10-10.40 น. จากโมเดลเก่าสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย: การพัฒนาคน (การศึกษา ทักษะ สุขภาพ) (clip vdo-icon)
เสนอบทสังเคราะห์ โดย
ดร. สมชัย  จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ (slides slide-icon)
อภิปรายเพิ่มเติม โดย
ดร. อัมมาร  สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ
ดร. ทิตนันท์  มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธปท. (slides slide-icon)
ดร. ดิลกะ สัทธพิพัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์ ธนาคารโลก (slides slide-icon)
ดำเนินรายการ โดย
ดร. ปิติ  ดิษยทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.30 น. จากโมเดลเก่าสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย: การจัดการเชิงสถาบันสำหรับ Inclusive growth
(คอร์รัปชั่น ธรรมาภิบาล การกระจายอำนาจ และภาวะผู้นำ) (clip vdo-icon)
เสนอบทสังเคราะห์ โดย
ดร. สมชัย  จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ (slides slide-icon)
อภิปรายเพิ่มเติม โดย
ดร. ผาสุก  พงษ์ไพจิตร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ทีดีอาร์ไอ
ดร. กอบศักดิ์  ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำเนินรายการ โดย
ดร. ดอน  นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธปท.
พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.30-15.00 น. จากโมเดลเก่าสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย: นโยบายอุตสาหกรรมและบทบาทภาครัฐ (clip vdo-icon)
เสนอบทสังเคราะห์ โดย
ดร. นณริฏ  พิศลยบุตร นักวิชาการ ทีดีอาร์ไอ (slides slide-icon)
อภิปรายเพิ่มเติม โดย
คุณเจน  นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน ทีดีอาร์ไอ
ดร. วิชญายุทธ  บุญชิต รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.
ดำเนินรายการ โดย
ดร. ยรรยง  ไทยเจริญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธปท.
   
15.00-16.30 น. จากโมเดลเก่าสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย: Green growth (clip vdo-icon)
เสนอบทสังเคราะห์ โดย
ดร. กรรณิการ์  ธรรมพานิชวงศ์ นักวิชาการอิสระ (slides slide-icon)
อภิปรายเพิ่มเติม โดย
คุณสฤณี  อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
ดร. บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (slides slide-icon)
คุณจักรชัย  โฉมทองดี ผู้ประสานงานด้านรณรงค์นโยบาย อ็อกแฟม (slides slide-icon)
ดำเนินรายการ โดย
ดร. รุ่ง  มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน