สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อาชว์ ปวีณวัฒน์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปัจจุบัน ดร.อาชว์ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.อาชว์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดร.อาชว์ มีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ผลิตภาพของบริษัท และการเงินในระดับครัวเรือน

 

Expertise :
Finance
International trade
Macroeconomics