สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อาชว์ ปวีณวัฒน์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปัจจุบัน ดร.อาชว์ เป็นนักวิจัยชำนาญการที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.อาชว์ มีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ตลาดการเงิน และการค้าระหว่างประเทศ ดร.อาชว์ เคยเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร. อาชว์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

Expertise :
Finance
International trade
Macroeconomics