สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปัจจุบัน ดร.ศศิวิมล เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ศศิวิมล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทและปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ จาก University of Colorado at Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.ศศิวิมล มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์การศึกษา และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ แรงงานผู้หญิงและบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เช่น World Development, Review of Economics of the Household และ Applied Economics

ดร.ศศิวิมล มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านความเท่าเทียมทางเพศของ World Bank และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Asian Development Bank และ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)  ดร.ศศิวิมล ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Expertise :
Labor economics
Development economics
International trade