สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

โสมรัศมิ์ จันทรัตน์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดร. โสมรัศมิ์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนา งานวิจัยของดร. โสมรัศมิ์ใช้ทฤษฎีประยุกต์ ร่วมกับเครื่องมือทางเศรษฐมิติ และการสํารวจภาคสนาม ในการเข้าใจปัญหาต่างๆในการเข้าถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและทั่วถึง เช่น ความยากจน ความเสี่ยงและอ่อนแอทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการและเข้าถึงการเงินของภาคครัวเรือน ระบบการเงินในชนบท การใช้กลไกทางการเงินเพื่อการพัฒนา และผลกระทบของนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ มีผลงานวิจัยในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศในเอเชียและแอฟริกา และตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติหลายแห่ง เช่น American Journal of Agricultural Economics, Journal of Risk and Insurance, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Journal of Economic Inequality, World Development

ดร. โสมรัศมิ์เคยเป็นที่ปรึกษาเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลก และอาจารย์ประจําที่ Crawford School of Public Policy, Australian National University จบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จาก ม.ธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Cambridge ปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์การเงินจาก University of Chicago และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Cornell University ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงินในสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

Expertise :
Development economics
Econometrics
Finance