สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ลัษมณ อรรถาพิช
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สายงานการลงทุนและการต่างประเทศ  ในด้านประสบการณ์ทำงาน เคยดำรงตำแหน่งเศรษฐกรอาวุโส สำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และก่อนหน้านั้นรับราชการที่กระทรวงการคลัง  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาษีอากร ตลาดทุน การเงินฐานราก และการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ  เป็นผู้บริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาตลาดทุนให้กับรัฐบาลไทย และบริหารโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการให้แก่หน่วยราชการไทย อาทิ ด้านระบบบำเหน็จบำนาญ การเข้าถึงบริการทางการเงิน ความรู้ทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์

Expertise :
N/A

N/A

N/A