สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
รายละเอียดโครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งกระตุ้นปฏิสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยเศรษฐศาสตร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยนักวิจัยอาคันตุกะใช้เวลาปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่สถาบันวิจัยป๋วยฯ เพื่อผลิตผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จอาจนำเสนอในงานสัมมนาและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ของสถาบันวิจัยป๋วยฯ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

เป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่มีผลงานวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อพันธกิจของสถาบันวิจัยป๋วยฯ  โดยระยะเวลาการปฏิบัติงานจะไม่เกิน 1 ปี และสถาบันวิจัยป๋วยฯ จะให้ค่าตอบแทนในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ามาเป็นนักวิจัยอาคันตุกะโดยส่งรายละเอียดโครงการวิจัย (research proposal) พร้อมทั้งจัดทำประวัติส่วนตัวและส่งมายังสถาบันวิจัยป๋วยฯ ได้ที่ pier@bot.or.th