สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
รายละเอียดโครงการ VISITING FELLOWS

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งกระตุ้นปฏิสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยเศรษฐศาสตร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยนักวิจัยอาคันตุกะใช้เวลาปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่สถาบันวิจัยป๋วยฯ เพื่อผลิตผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จอาจนำเสนอในงานสัมมนาและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ของสถาบันวิจัยป๋วยฯ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

เป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่มีผลงานวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อพันธกิจของสถาบันวิจัยป๋วยฯ  โดยระยะเวลาการปฏิบัติงานจะไม่เกิน 1 ปี และสถาบันวิจัยป๋วยฯ จะให้ค่าตอบแทนในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ามาเป็นนักวิจัยอาคันตุกะโดยส่งรายละเอียดโครงการวิจัย (research proposal) พร้อมทั้งจัดทำประวัติส่วนตัวและส่งมายังสถาบันวิจัยฯ ได้ที่ pier@bot.or.th

รายละเอียดโครงการ สนับสนุนการทำวิจัย (PIER Visiting Research scholars)

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาปริญญาเอกที่ใกล้สำเร็จการศึกษาหรืออยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ ที่มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจนสามารถมาทำงานที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์  ได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน และสามารถขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ใกล้สำเร็จการศึกษา หรืออยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจนพร้อมกับแนวทางในการดำเนินการและผลลัพธ์ที่คิดว่าจะได้ (Research Proposal)  เป็นประโยชน์สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิจัย  พร้อมทั้งจัดทำประวัติส่วนตัวและส่งมายังสถาบันวิจัยฯ ได้ที่ pier@bot.or.th

นักวิจัยอาคันตุกะปัจจุบัน