สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Credit Risk Database: Credit scoring models for Thai SMEs”

PIER Research Workshop ประจำปี 2559
8-9 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมโบทานิก้า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
Corporate Debt Maturity and Future Firm Performance Volatility
ประธาน กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ University of California
ผู้นำเสนอ ชัยพร  วิเทศสนธิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (paper download-icon) (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ วศิน  ศิวสฤษดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (slides slide-icon)
Measuring Social Norms and Social Preferences Using Lab Experiments
ประธาน กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ University of California
ผู้นำเสนอ นพพล  วิทย์วรพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ ตรีนุช  ไพชยนต์วิจิตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (slides slide-icon)
Experimental Game
ผู้ดำเนินรายการ ธานี  ชัยวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
From Many to One: Minimum Wage Effects in Thailand
ประธาน นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผู้นำเสนอ ดิลกะ  ลัทธพิพัฒน์ ธนาคารโลก (paper download-icon) (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ ชญานี  ชวะโนทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (slides slide-icon)
Trend Inflation Estimates for Thailand from Disaggregated Data
ประธาน นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผู้นำเสนอ พิม  มโนพิโมกษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ
วรดา  ลิ้มเจริญรัตน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (paper download-icon) (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ พิสุทธิ์  กุลธนวิทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (slides slide-icon)
The Social Cost of Thailand's Transportation Fuel Pricing Policy
ประธาน วิษณุ อรรถวานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้นำเสนอ วิชสิณี  วิบุลผลประเสริฐ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ภวินทร์ เตวียนันท์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ ฐิติมา  ชูเชิด ธนาคารแห่งประเทศไทย (slides slide-icon)
The Effect of Mobile Number Portability on Switching Costs in the Thai Mobile Telecommunications Market
ประธาน พชรพจน์ นันทรามาศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเสนอ พัชรสุทธิ์  สุจริตตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ ชุติมา  ตันตะราวงศา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon)
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง “การสร้าง Research Culture ในองค์กร”