สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นุวัต หนูขวัญ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร. นุวัต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาปริมาณวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่ University of Oxford สหราชอาณาจักร ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเศรษฐกรอาวุโส ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน ฝ่ายนโยบายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และเคยมีประสบการณ์ทำงานในส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน ด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดร. นุวัต มีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน (Monetary Economics) และการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคเพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริง โดยล่าสุด มีผลงานเกี่ยวกับกรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านเสถียรภาพของระบบการเงิน รวมถึงพลวัตของอัตราเงินเฟ้อไทย ซึ่งประกอบด้วย

Expertise :
Finance
Macroeconomics
Monetary economics