สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปัจจุบัน ดร.ศศิวิมล เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ศศิวิมล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทและปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ จาก University of Colorado at Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.ศศิวิมล มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานและเศรษฐศาสตร์การศึกษา โดยเน้นการวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา แรงงานผู้หญิงและบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เช่น World Development และ Applied Economics

ดร.ศศิวิมล เคยทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Asian Development Bank (ADB), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) และได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Expertise :
Labor economics
Development economics
International trade