สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ศศิวิมล มีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานและเศรษฐศาสตร์การศึกษา โดยเน้นการวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา แรงงานผู้หญิงและบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยผลงานวิจัยของ ดร.ศศิวิมล ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เช่น World Development, Applied Economics, The Developing Economies ดร.ศศิวิมล เคยเป็นที่ปรึกษาของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ในโครงการด้านแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ดร.ศศิวิมล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย และปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ จาก University of Colorado at Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดร. ศศิวิมล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Expertise :
Labor economics
Development economics
International trade

N/A