สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณชา อนันต์โชติกุล
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร. ณชา อนันต์โชติกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์ทำงานและความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค นโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน การเงินระหว่างประเทศ การประมาณการและวิจัยเศรษฐกิจ  โดยในปี 2014-2015 ได้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปี 2019-2021 ได้ร่วมงานกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์  ดร.ณชา ยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ณชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of California, Berkeley และปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก Wellesley College ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
Monetary economics
International finance
Macroeconomics