สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2018:
The Future of Money, Finance, and Central Banking

BOT Symposium 2018:
The Future of Money, Finance, and Central Banking
24-25 กันยายน 2561
Centara Grand at Central World
กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เหลียวหลัง แลหน้า
ผู้เขียน พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อภิปราย ธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
เส้นทางสู่สังคมไร้เงินสด
ผู้เขียน อัจจนา ล่ำซำ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
จารีย์ ปิ่นทอง สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ชนกานต์ ฤทธินนท์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
อณิยา ฉิมน้อย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภูริวัฒน์ ตราเกียรติกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Siametrics Consulting
ธนา โพธิกำจร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Perspectives: การเงินใหม่ในเศรษฐกิจดิจิทัล
ระบบการเงินที่เข้าถึงได้ โอกาสใหม่ของภาคการเงินยุคดิจิทัล
วิทยากร สมประวิณ มันประเสริฐ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
พรมแดนที่จางหายในโลกดิจิทัล
วิทยากร สันติธาร เสถียรไทย SEA Group
บทบาทของกฎหมายกับการบุกเบิกโลกใหม่ทางเทคโนโลยี
วิทยากร ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไขปริศนาเงินเฟ้อต่ำด้วยราคาสินค้าออนไลน์และออฟไลน์
ผู้เขียน พิม มโนพิโมกษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
วรดา ลิ้มเจริญรัตน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
อัครพัชร์ เจริญพานิช สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ชนกานต์ ฤทธินนท์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้วิจารณ์ เชาวน์ เก่งชน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
อมรเทพ จาวะลา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
ความเชื่อมโยงและการส่งผ่านความเสี่ยงในระบบการเงินไทยผ่านข้อมูลงบดุล
ผู้เขียน สักกะภพ พันธ์ยานุกูล ธนาคารแห่งประเทศไทย
บดินทร์ ศิวิลัย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไทยศิริ เวทไว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ผู้วิจารณ์ ภากร ปีตธวัชชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติใหม่ของนโยบายการเงินและการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน
ผู้เขียน วราพงศ์ วงศ์วัชรา ธนาคารแห่งประเทศไทย
บวรวิชญ์ จินดารักษ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
โสภณ ธัญญาเวชกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชุติภา คลังจตุรเวทย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
นุวัต หนูขวัญ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ ภูริชัย รุ่งเจริญกิจกุล Bank for International Settlements
พชรพจน์ นันทรามาศ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ปาฐกถาพิเศษ: The Future of Central Banking and Financial Regulation
โดย Randall Kroszner University of Chicago
การสื่อสารของธนาคารกลางในยุคของข้อมูล
ผู้เขียน ทศพล อภัยทาน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้วิจารณ์ พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
สฤณี อาชวานันทกุล บริษัท ป่าสาละ จำกัด
เสวนา: The Future of Money, Finance, and Central Banking
ผู้เสวนา บรรยง พงษ์พานิช ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ปรีดี ดาวฉาย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด
ผู้ดำเนินการเสวนา ชญาวดี ชัยอนันต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย