สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy

BOT Symposium 2018:
The Future of Money, Finance, and Central Banking
24-25 กันยายน 2561
Centara Grand at Central World
กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
08:30 – 09:15 ลงทะเบียน
09:15 – 09:30 กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย  วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  (speech) (clip)
 ช่วงที่ 1
09:30 – 10:15 75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เหลียวหลัง แลหน้า
ผู้เขียน พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (paper download-icon ), (slides slide-icon) (clip)
ผู้อภิปราย ธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (slides slide-icon) (clip)
10:15 – 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง
 ช่วงที่ 2 ประธาน ปิติ ดิษยทัต สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
10:30 – 11:45 เส้นทางสู่สังคมไร้เงินสด
ผู้เขียน อัจจนา ล่ำซำ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (paper download-icon) , (slides slide-icon) (clip)
จารีย์ ปิ่นทอง สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ชนกานต์ ฤทธินนท์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
อณิยา ฉิมน้อย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภูริวัฒน์ ตราเกียรติกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Siametrics Consulting (slides slide-icon)
ธนา โพธิกำจร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon)
11:45 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ช่วงที่ 3 Perspectives
13:00 – 14:15 การเงินใหม่ในเศรษฐกิจดิจิทัล
ระบบการเงินที่เข้าถึงได้ โอกาสใหม่ของภาคการเงินยุคดิจิทัล
สมประวิณ มันประเสริฐ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon) (clip)
พรมแดนที่จางหายในโลกดิจิทัล
สันติธาร เสถียรไทย SEA Group (slides slide-icon)
บทบาทของกฎหมายกับการบุกเบิกโลกใหม่ทางเทคโนโลยี
ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (slides slide-icon)
14:15 – 14:30 พักรับประทานอาหารว่าง
 ช่วงที่ 4 ประธาน สุรัช แทนบุญ ธนาคารแห่งประเทศไทย
14:30 – 15:45 ไขปริศนาเงินเฟ้อต่ำด้วยราคาสินค้าออนไลน์และออฟไลน์
ผู้เขียน พิม มโนพิโมกษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (paper download-icon) , (slides slide-icon) (clip)
วรดา ลิ้มเจริญรัตน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
อัครพัชร์ เจริญพานิช สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ชนกานต์ ฤทธินนท์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้วิจารณ์ เชาว์ เก่งชน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon)
อมรเทพ จาวะลา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon)
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
 ช่วงที่ 5 ประธาน ดอน นาครทรรพ ธนาคารแห่งประเทศไทย
09:00 – 10:15 ความเชื่อมโยงและการส่งผ่านความเสี่ยงในระบบการเงินไทยผ่านข้อมูลงบดุล
ผู้เขียน สักกะภพ พันธ์ยานุกูล ธนาคารแห่งประเทศไทย (paper download-icon) , (slides slide-icon) (clip)
บดินทร์ ศิวิลัย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไทยศิริ เวทไว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ผู้วิจารณ์ ภากร ปีตธวัชชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (slides slide-icon)
รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon)
10:15 – 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 11:45 มิติใหม่ของนโยบายการเงินและการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน
ผู้เขียน วราพงศ์ วงศ์วัชรา ธนาคารแห่งประเทศไทย (paper download-icon) , (slides slide-icon) (clip)
บวรวิชญ์ จินดารักษ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
โสภณ ธัญญาเวชกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชุติภา คลังจตุรเวทย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
นุวัต หนูขวัญ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ ภูริชัย รุ่งเจริญกิจกุล Bank for International Settlements (slides slide-icon)
พชรพจน์ นันทรามาศ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon)
 ช่วงที่ 6 ปาฐกถาพิเศษ
11:45 – 12:30 The Future of Central Banking and Financial Regulation
โดย  Randall Kroszner University of Chicago  (clip)
12:30 – 13:45 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ช่วงที่ 7 ประธาน จิตเกษม พรประพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
13:45 – 15:00 การสื่อสารของธนาคารกลางในยุคของข้อมูล
ผู้เขียน ทศพล อภัยทาน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (paper download-icon) , (slides slide-icon) (clip)
ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้วิจารณ์ พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon)
สฤณี อาชวานันทกุล บริษัท ป่าสาละ จำกัด (script)
15:00 – 15:15 พักรับประทานอาหารว่าง
15:15 – 16:30 เสวนา The Future of Money, Finance, and Central Banking
ผู้เสวนา บรรยง พงษ์พานิช ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  (clip)
ปรีดี ดาวฉาย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด
ผู้ดำเนินการเสวนา ชญาวดี ชัยอนันต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย