สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Credit Risk Database: Credit scoring models for Thai SMEs”

PIER Research Workshop ประจำปี 2560
21-22 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรม Royal Cliff พัทยา จ. ชลบุรี
Prize Linked Savings with Guaranteed Winners: Theory and Experiments
ประธาน สมประวิณ มันประเสริฐ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเสนอ ป่าน จินดาพล University of Alabama (paper download-icon) (slides slide-icon)
อจลวรรธก์ วิริยะวิภาต American University of Sharjah
ผู้วิจารณ์ ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทุจริต : ศึกษากรณีการตรวจสอบติดตาม (Monitoring) และความโปร่งใส (Transparency)
ประธาน สมประวิณ มันประเสริฐ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเสนอ บุญวรา สุมะโน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (paper download-icon) (slides slide-icon)
ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (slides slide-icon)
Collectivism and Connected Lending
ประธาน พชรพจน์ นันทรามาศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเสนอ ศิวพงศ์ ธีรอำพน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (paper download-icon) (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ จารีย์ ปิ่นทอง ธนาคารแห่งประเทศไทย (slides slide-icon)
Bank Supply Shocks and Firm Investment: A Granular View from the Thai Credit Registry Data
ประธาน พชรพจน์ นันทรามาศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเสนอ ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (paper download-icon) (slides slide-icon)
วรดา ลิ้มเจริญรัตน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้วิจารณ์ นริศ สถาผลเดชา ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon)
Capturing The Order Imbalance with Hidden Markov Model: A Case Study of SET 50 and KOSPI 50
ประธาน ไทยศิริ เวทไว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้นำเสนอ วศิน ศิวสฤษดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (paper download-icon) (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ สุรภาพ รายะนาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (slides slide-icon)
Mortgage Default, Financial Disintermediation and Macroprudential Policies
ประธาน ไทยศิริ เวทไว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้นำเสนอ นุวัต หนูขวัญ ธนาคารแห่งประเทศไทย (paper download-icon) (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตรชัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon)
เสวนาหัวข้อ “The Art of Storytelling”

ร่วมเสวนาโดยคุณ ภาณุมาศ ทองธนากุล นักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ “การลาออกครั้งสุดท้าย” และพิธีกรรายการ “เป็น อยู่ คือ” ทาง ThaiPBS