สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy

BOT Symposium 2015:
The Thai Economy under the New Normal
17-18 กันยายน 2558
Centara Grand at Central World
กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  (speech download-icon) (clip vdo-icon)
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลกและผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศไทย
ผู้เขียน กรกรัณย์ ชีวะตระกูลพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (slides slide-icon) (clip vdo-icon)
ธนะพงษ์ โพธิปิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาณุทัต สัชฌะไชย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาภากร นพรัตยาภรณ์ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้วิจารณ์ สุรจิต ลักษณะสุต ธนาคารแห่งประเทศไทย  (slides slide-icon)
อาชนัน เกาะไพบูลย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (slides slide-icon)
นโยบายการเงินกับความท้าทายจากโครงสร้างภาคธนาคารและการเงินโลก
ผู้เขียน ณชา อนันต์โชติกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย  (paper download-icon) (slides slide-icon) (clip vdo-icon)
Dulani Seneviratne กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ผู้วิจารณ์ พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)  (slides slide-icon)
อมรเทพ จาวะลา ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)  (slides slide-icon)
ปาฐกถาพิเศษ: สู่บริบทใหม่ของประเทศด้วยธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย
โดย อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี  (speech download-icon) (clip vdo-icon)
พลวัตเงินเฟ้อไทยภายใต้กระแสโลก
ผู้เขียน พิม มโนพิโมกษ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  (paper download-icon) (slides slide-icon) (clip vdo-icon)
วนิชา ดิเรกอุดมศักดิ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (slides slide-icon)
พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (slides slide-icon)
ความเหลื่อมล้ำและโครงสร้างตลาดแรงงานภายใต้เศรษฐกิจในบริบทใหม่
ผู้เขียน ฐานิดา อารยเวชกิจ City University of Hong Kong  (paper download-icon)  (slides slide-icon) (clip vdo-icon)
จารีย์ ปิ่นทอง ธนาคารแห่งประเทศไทย
สมประวิณ มันประเสริฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้วิจารณ์ ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ ธนาคารโลก  (slides slide-icon)
วีระชาติ กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  (slides slide-icon)
การปฏิรูประบบบำนาญกับความยั่งยืนทางการคลัง
ผู้เขียน วรเวศม์ สุวรรณระดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (paper download-icon) (slides slide-icon) (clip vdo-icon)
ผู้วิจารณ์ กอบศักดิ์ ภูตระกูล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  (slides slide-icon)
อธิภัทร มุทิตาเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (slides slide-icon)
เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างทั่วถึงเพียงใด: บทวิเคราะห์และนโยบาย
ผู้เขียน สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  (slides slide-icon) (clip vdo-icon)
ชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  (slides slide-icon)
ลัษมณ อรรถาพิช ธนาคารพัฒนาเอเชีย  (slides slide-icon)
เสวนา: เศรษฐกิจไทยกับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ
ผู้เสวนา กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
(clip vdo-icon)
รพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด
ผู้ดำเนินการเสวนา ยรรยง ไทยเจริญ ธนาคารแห่งประเทศไทย