สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2017:
Innovating Thailand

BOT Symposium 2017:
Innovating Thailand
18-19 กันยายน 2560
Centara Grand at Central World
กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
เก่าไป ใหม่มา นวัตกรรมสินค้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ผู้เขียน ปิติ ดิษยทัต สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ทศพล อภัยทาน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้วิจารณ์ สมประวิณ มันประเสริฐ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ณัฐ ธารพานิช กระทรวงพาณิชย์
ไขปริศนาผลิตภาพของไทย ด้วยกุญแจข้อมูลจุลภาค
ผู้เขียน อาชว์ ปวีณวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ฐิติมา ชูเชิด ธนาคารแห่งประเทศไทย
นครินทร์ อมเรศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ สมชาย หาญหิรัญ กระทรวงอุตสาหกรรม
เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา ธนาคารโลก
ปาฐกถาพิเศษ: Observations on the Role of Financial Innovation and Derivative Markets in Economic Growth and Development
โดย Robert C. Merton Massachusetts Institute of Technology
ความแตกต่างในการยอมรับนวัตกรรมการสอนเด็กปฐมวัย
ผู้เขียน วีระชาติ กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้วิจารณ์ ไกรยส ภัทราวาท สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
ธานินทร์ ทิมทอง บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
การแข่งขัน ตัวแปรของสมการนวัตกรรมที่หายไป
ผู้เขียน พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉัตร คำแสง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ ศักดา ธนิตกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พีระ เจริญพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Perspectives: โอกาสและความท้าทายของนวัตกรรมในภาคปฏิบัติ
เกษตรสมัยใหม่
วิทยากร กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย กลุ่มมิตรผล
สตาร์ทอัพ เครื่องมือชี้วัดเศรษฐกิจอนาคต
วิทยากร ธนา เธียรอัจฉริยะ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
สุขภาพ 4.0 การปฏิวัติเทคโนโลยีสุขภาพ อาหาร และการเกษตร
วิทยากร เจน จูฑา The Venture Catalyst (VC) Group
กับดักสถาบัน กลไกทางสถาบันกับการไล่กวดทางเศรษฐกิจ
ผู้เขียน วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร National Graduate Institute for Policy
Studies (GRIPS), Tokyo
Ha-Joon Chang University of Cambridge
ผู้วิจารณ์ กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ University of California, San Diego
ประจักษ์ ก้องกีรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสวนา: เศรษฐกิจ คิดใหม่
ผู้เสวนา ศักรินทร์ ภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กานต์ ตระกูลฮุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผู้ดำเนินการเสวนา ยรรยง ไทยเจริญ ธนาคารแห่งประเทศไทย