สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy

BOT Symposium 2017:
Innovating Thailand
18-19 กันยายน 2560
Centara Grand at Central World
กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  (speech download-icon)(clip vdo-icon)
เก่าไป ใหม่มา นวัตกรรมสินค้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ผู้เขียน ปิติ ดิษยทัต สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์  (paper download-icon)(slides slide-icon)(clip vdo-icon)
ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ทศพล อภัยทาน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้วิจารณ์ สมประวิณ มันประเสริฐ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  (slides slide-icon)
ณัฐ ธารพานิช กระทรวงพาณิชย์  (slides slide-icon)
ไขปริศนาผลิตภาพของไทย ด้วยกุญแจข้อมูลจุลภาค
ผู้เขียน อาชว์ ปวีณวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  (paper download-icon)(slides slide-icon)(clip vdo-icon)
ฐิติมา ชูเชิด ธนาคารแห่งประเทศไทย
นครินทร์ อมเรศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ สมชาย หาญหิรัญ กระทรวงอุตสาหกรรม  (slides slide-icon)
เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา ธนาคารโลก  (slides slide-icon)
ปาฐกถาพิเศษ: Observations on the Role of Financial Innovation and Derivative Markets in Economic Growth and Development
โดย Robert C. Merton Massachusetts Institute of Technology  (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
ความแตกต่างในการยอมรับนวัตกรรมการสอนเด็กปฐมวัย
ผู้เขียน วีระชาติ กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  (paper download-icon)(slides slide-icon)(clip vdo-icon)
พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้วิจารณ์ ไกรยส ภัทราวาท สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  (slides slide-icon)
ธานินทร์ ทิมทอง บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  (slides slide-icon)
การแข่งขัน ตัวแปรของสมการนวัตกรรมที่หายไป
ผู้เขียน พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (paper download-icon)(slides slide-icon)(clip vdo-icon)
ฉัตร คำแสง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ ศักดา ธนิตกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon)
พีระ เจริญพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (slides slide-icon)
Perspectives: โอกาสและความท้าทายของนวัตกรรมในภาคปฏิบัติ
เกษตรสมัยใหม่
วิทยากร กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย กลุ่มมิตรผล  (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
สตาร์ทอัพ เครื่องมือชี้วัดเศรษฐกิจอนาคต
วิทยากร ธนา เธียรอัจฉริยะ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน  (slides slide-icon)
สุขภาพ 4.0 การปฏิวัติเทคโนโลยีสุขภาพ อาหาร และการเกษตร
วิทยากร เจน จูฑา The Venture Catalyst (VC) Group  (slides slide-icon)
กับดักสถาบัน กลไกทางสถาบันกับการไล่กวดทางเศรษฐกิจ
ผู้เขียน วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร National Graduate Institute for Policy  (paper download-icon)(slides slide-icon)(clip vdo-icon)
Studies (GRIPS), Tokyo
Ha-Joon Chang University of Cambridge
ผู้วิจารณ์ กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ University of California, San Diego
ประจักษ์ ก้องกีรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสวนา: เศรษฐกิจ คิดใหม่
ผู้เสวนา ศักรินทร์ ภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
กานต์ ตระกูลฮุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผู้ดำเนินการเสวนา ยรรยง ไทยเจริญ ธนาคารแห่งประเทศไทย