สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธนิสา ทวิชศรี
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดร.ธนิสา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ (Magna Cum Laude) จาก Washington University in St. Louis ประเทศสหรัฐอเมริกา และศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านสถิติและเศรษฐศาสตร์ และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่ Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี 2561

ปัจจุบัน ดร.ธนิสา เป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับสถาบันวิจัยฯ ดร.ธนิสา เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่สำนักบัญชีประชาชาติ ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีประสบการณ์ในงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ และ เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์ หัวข้อวิจัยที่เคยศึกษาได้แก่ นโยบายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ นโยบายทางภาษีและผลต่อการบริโภคของครัวเรือน นอกจากนี้ หัวข้อวิจัยที่สนใจยังรวมไปถึงด้านแรงงานและเศรษฐศาสตร์เมืองอีกด้วย

Expertise :
Public economics