สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy

BOT Symposium 2019:
Competitive Thailand
30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562
Centara Grand at Central World
กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
08:30 – 09:15 น. ลงทะเบียน
09:15 – 09:30 น. กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (speech download-icon)(clip)
ช่วงที่ 1 ประธาน จิตเกษม พรประพันธ์  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
09:30 – 10:45 น. ไม่แข่ง ยิ่งแพ้: อำนาจตลาดกับการยกระดับศักยภาพของธุรกิจ
ผู้เขียน ทศพล อภัยทาน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (paper download-icon ) (slides slide-icon) (clip)
ชานนทร์ บรรเทิงหรรษา Analysis Group
อาชว์ ปวีณวัฒน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้วิจารณ์ เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา ธนาคารโลก (slides slide-icon)
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (slides slide-icon)
10:45 – 11:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11:00 – 12:15 น. ภูมิทัศน์ภาคเกษตรไทย จะพลิกโฉมอย่างไรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน?
ผู้เขียน โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (paper download-icon ) (slides slide-icon(clip)
วิษณุ อรรถวานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Q&A)
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
จิรัฐ เจนพึ่งพร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (slides slide-icon)
วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ เครือเบทาโกร (slides slide-icon)
12:15 – 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงที่ 2 Perspectives I
13:30 – 14:30 น. การแข่งขันและคุณภาพการศึกษา
วีระชาติ กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (slides slide-icon) (clip)
ความคิดเชิงออกแบบเพื่อประเทศไทยสร้างสรรค์
กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon) (clip)
 14:30 – 14:45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
ช่วงที่ 3 ประธาน พรเพ็ญ สดศรีชัย ธนาคารแห่งประเทศไทย
14:45 – 16:00 น. เราไปได้ไกลกว่านี้ไหม มุมมองจากข้อมูลแรงงานและการจ้างงาน
ผู้เขียน ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (paper download-icon ) (slides slide-icon) (clip)
ชินวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ธนาคารแห่งประเทศไทย (Q&A)
นฎา วะสี สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
พรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชมนาถ นิตตะโย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ ธนาคารโลก (slides slide-icon)
ศุภชัย ศรีสุชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (slides slide-icon)

 

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
ช่วงที่ 4 ประธาน สุรัช แทนบุญ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
09:00 – 10:15 น. ภาษีและความสามารถในการแข่งขันของไทย
ผู้เขียน อธิภัทร มุทิตาเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (paper download-icon ) (slides slide-icon) (clip)
ผู้วิจารณ์ แพตริเซีย มงคลวนิช กระทรวงการคลัง (slides slide-icon)
สมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์ PricewaterhouseCoopers
Legal & Tax Consultants Limited
(slides slide-icon)
10:15 – 10:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 11:45 น. พลิกโอกาสท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ภูมิทัศน์การเงินไทยในยุคดิจิทัล
ผู้เขียน ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (paper download-icon ) (slides slide-icon)(clip)
วรภัทร ปราณีประชาชน (Q&A)
ธนธรรศ บำเพ็ญบุญ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชมพูนุท มนต์ชัยตระกูล ธนาคารแห่งประเทศไทย
พรชนก บำรุงเรือน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (slides slide-icon)
รุ่ง โปษยานนท์ มัลลิกะมาส
พชรพจน์ นันทรามาศ
ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(slides slide-icon)
11:45 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงที่ 5 Perspectives II
13:00 – 14:00 น. วิศวกรรมตลาด เมื่อตลาดต้องถูกออกแบบ
พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon) (clip)
ความเป็นธรรมกับความสามารถในการแข่งขัน
สฤณี อาชวานันทกุล บริษัท ป่าสาละ จำกัด (script) (clip)
ช่วงที่ 6 ประธาน สุรจิต ลักษณะสุต ธนาคารแห่งประเทศไทย 
14:00 – 15:15 น. เมื่อกฎ(หมาย)ขายได้ ตลาดแข่งขันของการคอร์รัปชันในสังคมไทย
ผู้เขียน ธานี ชัยวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (paper download-icon ) (slides slide-icon) (clip)
ผู้วิจารณ์ ธร ปีติดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (slides slide-icon)
สิริลักษณา คอมันตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(slides slide-icon)
15:15 – 15:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15:30 – 16:45 น. เสวนา Competitive Thailand
ผู้เสวนา ชวพล จริยาวิโรจน์ Amazon Web Services
(Thailand and Vietnam)
(clip)
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สกนธ์ วรัญญูวัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (slides slide-icon)
ผู้ดำเนินการเสวนา กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์